1. หงายมือทั้งสองข้าง · 2. เอามือหนึ่งไปวางช้อนทับอีกมือหนึ่ง · 3.รวบมือให้นิ้วหัวแม่มือชิดติดกัน มัด · 4. ใช้มือใดมือหนึ่งกำหมัด · 5. ใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด · 6. ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองชิดติดกัน .กำมือ · 7.กำมือทั้ง ...rachai sangsuwan · ทักษะการรับส่งลูก · ทักษะการเสิร์ฟ · มือล่าง · มือบน · ทักษะการตบ · ทักษะการสกัด · กั้น · ทักษะการเล่นทีม.ทักษะที1 การอันเดอร์วอลเล่ย์บอล ; ทักษะที่ 2 การส่ง ( เซ็ท ) ; ทักษะที 3การตบลูกวอลเลย์บอล ; ทักษะที่ 4 การสกัดกั้น ( ป้องกันการตบ ) ; ทักษะที่ 5 การเสิร์ฟ.การรับตบเป็นทักษะที่สำคัญอีกทักษะหนึ่งในการเล่นวอลเลย์บอลเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่. ป้องกันการเสียคะแนนให้คู่ต่อสู้ และส่วนใหญ่ทักษะนี้จะอยู่ในกระบวนการการทำ ...2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. หลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลย์บอล. ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอล. องค์ประกอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล. หลักการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา. ความสำคัญของ ...การเล่นลูกสองมือล่างหรือที่นิยมเรียกว่า “อันเดอร์” เป็นทักษะพื้นฐานของการเล่นวอลเลย์บอลที่. สาคัญ ซึ่งจะน าไปสู่การเล่นทีมได้ดี การเล่นลูกสองมือล่างที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นย า จะเริ่มจากท่า. เตรียมพร้อม ...การเสิร์ฟลูกบอลเป็นทักษะที่มีความสาคัญต่อการเล่นทีม การเสิร์ฟเป็นการน าลูกบอลเข้าเริ่มเล่น. โดยที่ผู้เล่นแถวหลังขวามือต้องยืนอยู่ในเขตเสิร์ฟและตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวจะแบมือหรือก ามือก็ได้. เพื่อให้ลูกบอลข้าม ...การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับทักษะวอลเลย์บอล และสร้างระดับทักษะ. วอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ปีการศึกษา.โดย J Juntha · 2020 — การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล ร่วมกับการเรียนรู้แบบ. ร่วมมือ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. จักรีจันทวี. วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ...คลิปที่ 13 ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง (ทักษะการอันเดอร์บอล) ... 13:33. Go to channel · สอบรับวอลเลย์บอลจากมือใหม่ให้ได้เหมือนมือโปร #สอนรับวอลเลย์บอล #volleyball # ...งานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบน (การเซต ) และความพึงพอใจต่อ. การฝึกกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาพลศึกษาของนักศึกษา ได้ดําเนินการ. สร้างเกณฑ์ และแบบทดสอบทักษะการเล่นลูก ...ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ. ต่อไปนี้. 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา. 2. ทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอล. 3. หลักการสอนวอลเลย์บอล.โดย กนก วรรณ โฆษิต พิมาน เวช · 2023 — ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 5.09 (คะแนนเต็ม 6) เท่ากับร้อยละ 84.83 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่าน ...